phone 736 784 542
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Daňové povinnosti se hlásí o slovo

Vydáno 12. 1. 2020

Počátek nového roku se kromě předsevzetí, plánování a nejrůznějších očekávání nese i ve znamení daňových povinností vlastníků nemovitostí vůči státu, a to v podobě oznámení. Do konce ledna totiž někteří z nich musejí podat přiznání k dani z nemovitého majetku.

Nabytí i úpravy

Toto se týká všech, kteří v kalendářním roce 2019 nějaký nemovitý majetek v podobě pozemku, domu či bytu nabyli, nově zkolaudovali stavbu, přistavovali či vůbec změnili jeho rozlohu. Do uvedeného výčtu patří třeba i situace, kdy se z orné půdy učiní stavební parcela. I toto je zásadní informace pro výpočet daňové povinnosti, tedy důvod pro podání přiznání.

Z hlediska povinné osoby je pak stěžejní, kdo je vlastníkem dané nemovitosti k 1. lednu. Speciálním případem jsou situace, kdy bylo řízení o zápisu změny v katastru zahájeno ještě v roce 2019, ale fakticky bylo či bude ukončeno až v průběhu roku 2020. Zde dochází k novému stanovení lhůty, a to do tří měsíců od konce měsíce, kdy k zápisu do katastru došlo.

Na co se často zapomíná je oznamovací povinnost v případě přesně opačné situace, tedy že původní vlastník svou nemovitost prodal, daroval, zkrátka převedl na jinou osobu. Tím totiž jeho povinnosti k finančnímu úřadu nekončí. Ještě jej totiž čeká vypracování sdělení, ve kterém úřad informuje o nastalé situaci a faktickém konci své povinnosti platit daň z konkrétní nemovitosti. Vše je vhodné doplnit i příslušnou dokumentací, jako je výpis z katastru či převáděcí titul (kupní, darovací smlouva apod.). Pokud tak neučiní, hrozí vystavení daňového výměru dle informací finančnímu úřadu fakticky známých. Je samozřejmě možné se pokusit domluvit i po vypršení lhůty, na automatické prominutí však není nárok, navíc může úředník vystavit i penále.

V případě, že k žádné změně ať už vlastnických či kvalitativních parametrů nemovitosti oproti předchozímu zdaňovacímu období nedošlo, není nutné daňové přiznání znovu podávat. Finanční úřad daň vyměří dle předchozího roku. To platí i v případě, že by se v obci měnil koeficient pro její výpočet. Tato informace je naopak finančnímu úřadu známa z jeho úřední činnosti a přepočítání je tak provedeno automaticky.

Přiznání k dani a jeho náležitosti

Územní pracoviště Finančního úřadu, kterému je nutné daňové přiznání doručit, se v případě daně z nemovitosti určuje dle polohy nemovitosti, nikoliv bydliště povinné osoby. V případě, že je nemovitostí vlastněno více, a každá z nich se nachází v jiném kraji, je nutné podat daňová přiznání zvlášť. Platba se pak provádí za každou nemovitost v daném kraji společně.

Samotné podání je možné provést hned několika způsoby, a to fyzicky na podatelně finančního úřadu, poštou nebo elektronicky. V tomto výběru jsou omezeni vlastníci datových schránek, kteří mohou podání provést pouze elektronicky. Velmi užitečným nástrojem jsou webové stránky finanční správy www.daneelektronicky.cz, na kterých je kromě informací, pokynů i vzorů možné samotné daňové přiznání vyplnit, kdy aplikace hlídá chybovost a daň i sama spočítá. Hotové přiznání je pak možné buď odeslat elektronicky, nebo vytisknout, podepsat a následně fyzicky doručit.

Lhůty se pak počítají procesně, tedy ke splnění povinnosti stačí, když bude do konce ledna přiznání odesláno (elektronicky, poštou). Pracovníci finančního úřadu pak ještě „přimhouří oči“ v případě jeho odevzdání do pěti pracovních dní po konci lhůty, letos tedy až do 7. února. Pokud by bylo prodlení delší, je za každý následující den vyměřena pokuty 0,05 procenta z vyměřené daně. Její maximální výše je pak ohraničena 5 % z daně či maximálně 300 tis. Kč. Vyplatí se tak s úředníky aktivně jednat a projevit maximální ochotu, jelikož pokutu je možné snížit či dokonce odpustit.

Co se příloh týká, je vhodné spolu s přiznáním podat i výpis z katastru a zásadní dokument dokládající změnu (např. nabývací titul v podobě kopie kupní či darovací smlouvy). Může to pomoci ušetřit čas oběma stranám.

Na placení je času dost

Samotná daň je splatná až do konce května, chovatelé ryb a zemědělci pak mají splatnost posunutou až do konce srpna. Pokud by byla daňová povinnost vyšší než 5 tis. Kč, je možné platbu rozložit do dvou splátek (první uhradit do konce května, druhou do konce listopadu).

Finanční úřad sděluje finální výši daně a platební instrukce standardně skrze poštovní složenku. Pro zřízení SIPO či mailovou komunikaci je nutné sepsat speciální žádost a tu doručit do konce ledna, respektive u požadavku na elektronický způsob komunikace do 15. března[1]. Při pozdějším oznámení by se změny v komunikaci projevily až v roce 2021.

 

Autor: Vojtěch Hebnar

 

 

 

 

 


[1] Více zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016/informace-k-nove-sluzbe-zasilani-udaju-p-7638