phone 734 831 990
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Daň z nemovitosti

Vydáno 26. 1. 2017

Blížící se konec měsíce ledna neznamená pouze to, že rok 2017 je v plném proudu, ale mj. i konec lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2017, která právě dne 31.01.2017 uplyne. Tato daň je totiž jediná, která se platí předem.

Koho se povinnost přiznání týká

Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, jež je lidově označována jako daň z nemovitosti, má každý, kdo během roku 2016 nabyl do vlastnictví nemovitost. Klíčová je právě skutečnost samotného nabytí, nikoliv jeho způsob (nerozlišuje se tedy mezi nabytím na základě koupě či darování). Pokud k nabytí došlo v předchozích letech, podávat nové daňové přiznání není nutné. Dosavadní správce daně, tedy příšlušný finanční úřad, pouze zašle složenku k úhradě, případně strhne částku přes SIPO či v případě využívání datové schránky informuje plátce daně o jeho daňové povinnosti skrz ni.

Pozor však na situaci, kdy došlo v průběhu roku 2016 na předmětné nemovitosti k podstatným změnám. Tím je myšleno např. zastavění další plochy na pozemku či přeměna původně orné půdy na stavební parcelu. V takovémto případě je nutné finanční úřad pomocí přiznání k dani z nemovitých věcí na proběhlé změny upozornit, jelikož tyto budou mít vliv na stanovenou výši daně.

Obecně je pak povinným pro podání daňového přiznání a plátcem daně vlastník nemovitosti, a to ve stavu platnému k 01.01.2017. V případě, že je vlastník nejasný, přechází daňová povinnost na uživatele nemovitosti.

Co je předmětem daně

Daň z nemovitých věcí se vztahuje jak na pozemky evidované v katastru nemovitostí, tak na stavby určené zákonem a jednotky v podobě bytů a nebytových prostor. Pokud by došlo ke změně nemovitého majetku a zahájení řížení o zápisu této změny do katastru nemovitostí ještě v roce 2016 s tím, že řízení bude ukončeno až v roce 2017, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání (přiznání pak bude nutné podat do 3 měsíců po konci měsíce, ve kterém došlo k ukončení řízení na katastrálním úřadě).

Podání daňového přiznání

Správcem daně je místně příslušný finanční úřad. Záleží tedy na tom, kde se nalézá nemovitost, ze které má být daň placena. Pokud je bydliště plátce ve stejném kraji jako je umístěna předmětná nemovitost, je místně příslušný úřad dle bydliště či sídla plátce. Stejně tak pokud je nemovitostí v jednom kraji více je místně příslušný pouze jeden finanční úřad. Pokud se však nemovitosti nachází v jiných krajích, než kde má plátce bydliště či sídlo, musí plátce komunikovat se zdejším pracovištěm finančního úřadu, jež bude místně příslušné čistě dle polohy nemovitosti.

Samotné podání lze pak vyřídit buď elektronicky přes odkaz www.daneelektronicky.cz, na kterém je k dispozici formulář s nápovědou, jenž se dá odeslat jako datová zpráva (povinnost pro ty, kteří mají aktivovanou datovou schránku) nebo je možné jej vytisknout a fyzicky poštou či osobně doručit na adresu finančního úřadu. Velkou výhodou této aplikace je to, že hodnoty pro výpočet daně doplňuje a následně počítá automaticky, což minimalizuje riziko případné početní chyby či opomenutí nějaké zásadní skutečnosti.

Samotné daňové přiznání pak stačí odeslat 31.01.2017 s tím, že klíčové je v případě poštovní přepravy datum odeslání, nikoliv doručení. Za prodlení či dokonce nepodání daňového přiznání totiž hrozí finanční sankce v podobě pokuty, která se každým dnem zvyšuje.

Placení stanovené daně

Lhůta 31.01. se týká pouze podání daňového přiznání, nikoliv placení daně. Stanovenou daň je nutné uhradit do 31.05. Pokud je daňová povinnost vyšší než 5 tis. Kč, je možné rozdělit placení na dvě části s tím, že druhá polovina by byla splatná do 30.11. Pro chovatele ryb a zemědělce je stanovena lhůta odlišná, a to do 31.08. Času na uhrazení daně je tak ještě stále relativně dost.

 

Autor: Vojtěch Hebnar