Doporučte přítele a získejte odměnu
Loading...
739 742 805 Volejte v po-pá: 9-18 hod

Všeobecné obchodní podmínky Hypo-Portal.cz

1. Úvod

1.1 Společnost HypoPortal s.r.o., IČ 05044308, se sídlem Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93271, poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům službu na webové stránce www.hypo-portal.cz. Služba slouží ke zprostředkování obchodních poptávek a nabídek a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce pro Uživatele. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od uživatele s cílem najít nejvhodnější nabídku na poskytnutí hypotečního úvěru (dále jen „hypotéky“).

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví základní pravidla, kterými se budou řídit všechny vztahy vzniklé mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

 

2. Definice Pojmů

2.1 „Poskytovatel“ znamená společnost HypoPortal s.r.o., IČ 05044308, se sídlem Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93271, provozující webové stránky www.hypo-portal.cz.

2.2 „Uživatel“ znamená Zájemce, Makléře a jakákoliv jiná osoba využívající služby na Portálu Poskytovatele.

2.3 „Portál“znamená webové rozhraní dostupné na adrese www.hypo-portal.cz, které umožňuje sdružovat a srovnávat mezi sebou nabídky a poptávky hypoték a zpřístupňuje kontakty jednotlivých subjektů.

2.4 „Makléř“ znamená, fyzická osoba podnikající nebo zaměstnanec právnické osoby, zabývající se zprostředkováním koupě/prodeje nemovitých věcí ve prospěch Zájemce.

2.5 „Poradce“ znamená fyzická osoba podnikající v rámci aktivit vybraných makléřských a poradenských společností, se specializací na hypoteční úvěry.

2.6 „Zájemce“znamená koncový zákazník poptávající uzavření smlouvy o hypotečním úvěru nebo vyhledávající nejvýhodnější nabídku na hypotéku, jehož údaje poskytl Makléř prostřednictvím Portálu Poradcům, nebo které uvedl do Portálu sám.

2.7 „Hypotéka“znamená hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření, případně jiný finanční produkt nabízený Poradcem.

 

3. Účel Portálu

3.1 Účelem Portálu je na straně jedné sdružovat nabídky Poradců na poskytnutí Hypotéky Zájemcům, a to tak, aby Zájemce měl možnost prostřednictvím Portálu získat co nejrychleji nejvhodnější nabídku Hypotéky dle jím zvolených kritérií a tyto nabídky srovnat a na straně druhé sdružovat poptávky Zájemců a Makléřů o získání hypotéky. Účelem Portálu je dále umožnit rychlejší získání kontaktu na osobu nabízející/poptávající Hypotéku.

 

4. Registrace Uživatele

4.1 Zájemce osobně nebo prostřednictvím Makléře zadá do formuláře dostupného na Portálu podstatné údaje pro srovnání nabídek Hypoték.

4.2 Pro získání výsledku srovnávače se Uživatel musí seznámit s těmito VOP. Vyjádření souhlasu prostřednictvím políčka „souhlasím s VOP“ je nezbytnou podmínkou pro užívání Portálu.

4.3 Po odeslání požadavku k vyhledání Hypotéky je Uživateli zaslán na uvedené telefonní číslo ověřovací kód, který slouží k ověření totožnosti Uživatele a verifikaci jím zadaného telefonního kontaktu.

4.4 Uživatel prohlašuje, že údaje uvedené ve formuláři, jsou údaji pravdivými.

4.5 Okamžikem dokončení registrace, tj. odsouhlasením těchto VOP a odesláním zadaných údajů stisknutím příslušného tlačítka pro vyhledání Hypotéky dle zvolených kritérií, je založen smluvní vztah mezi Zájemcem a Poskytovatelem.

4.6 Práva a povinnosti ostatních Uživatelů spojených s registrací je upravena dílčími smlouvami uzavřenými s Poskytovatelem.

 

5. Pravidla poskytování služby

5.1 Uživatel je oprávněn na základě provedené registrace listovat nabídkami Hypoték.

5.2 Uživatel dokončením registrace souhlasí se skutečností, že jím zadané kontaktní údaje budou Poskytovatelem poskytnuty Poradcům dle uvážení a podnikatelských zájmů Poskytovatele.

5.3 V případě, že registraci ve prospěch Zájemce provedl Makléř, tak tento prohlašuje, že je oprávněn nakládat s osobními údaji Zájemce, a že na výzvu Poskytovatele je schopen předložit souhlas s nakládáním s osobními údaji Zájemce. 

5.4 Webový server, který spravuje webové stránky www.hypo-portal.cz, zasílá na osobní počítač Uživatele, který navštíví tyto webové stránky soubory „cookies“ (textové soubory, které server umísťuje do počítače Uživatele webových stránek a které při každé další návštěvě webových stránek Uživatelem získává zpět na server), pokud Uživatel přijímání těchto souborů povolil ve svém prohlížeči webových stránek.  Jedním z důvodů využití souborů „cookies“ je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti webových stránek, přičemž tyto údaje nikdy nejsou spojeny s osobními údaji Uživatele. 

5.5 Přijímání souborů „cookies“ dle předchozího odstavce může Uživatel zakázat ve svém prohlížeči webových stránek.

 

6. Služba „Klient hledá klienta“

6.1 Zájemce je oprávněn doporučit služby Poskytovatele prostřednictvím tlačítka „Doporučit přítele“ jiným potenciálním Zájemcům (dále jen „potenciální klient“), kteří by využívali služeb Portálu, zejména pak svým známým, přátelům, rodině, atd.

6.2 Doporučení potenciálního klienta Zájemce provede pomocí zadání kontaktních údajů na svoji osobu zadáním jména, příjmení, telefonického kontaktu a případně e-mailovou adresu a následně uvede jméno, příjmení a telefonický kontakt na potenciálního klienta, kterému chce služby Poskytovatele doporučit.

6.3 Za doporučení potenciálního klienta a splnění podmínek uvedených v odst. 6. 4 těchto VOP náleží Zájemci odměna ve formě poukázky na nákup zboží a služeb v hodnotě 1.500,- Kč, přičemž konkrétní specifikaci poukázky Zájemci oznamuje Poskytovatel prostřednictvím Poradce po splnění podmínek dle odst. 6.4 těchto VOP.

6.4 Nárok na odměnu Zájemci vzniká po splnění následujících podmínek:

- kontakt na potenciálního klienta zadaný Zájemcem musí být pravdivý, úplný, přesný a správný, přičemž tuto skutečnost ověřuje Poskytovatel telefonickým kontaktováním potenciálního klienta, 

- potenciální klient musí Poskytovateli po ověření údajů dle předchozího bodu projevit svůj souhlas se zpracováním svých údajů a tyto jsou následně zpracovány Poskytovatelem, 

- potenciální klient musí v rámci jednání s Poradcem uzavřít smlouvu o hypotečním úvěru.

6.5 Při splnění podmínek uvedených v odst. 6.4 těchto VOP je Zájemci odměna ve formě poukázky předána osobně nebo případně zaslána na jeho doručovací adresu, kterou sdělí Poskytovateli prostřednictvím Poradce.

 

7. Práva a povinnosti

7.1 Uživatel prohlašuje že

- je-li Uživatelem Makléř, prohlašuje, že je zplnomocněn k jednání za Zájemce a byl mu poskytnut souhlas s nakládáním s osobními údaji Zájemce pro účely užívání Portálu,

- je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk,

- nebyl zbaven způsobilosti k právnímu jednání, ani mu tato nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito VOP,

- veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

- že se seznámil s textem těchto VOP a s těmito souhlasí,

- je seznámen se skutečností, že jím poskytnuté údaje může Poskytovatel předat Poradcům,

- pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů, okamžitě toto sdělí Poskytovateli.

7.2 Poskytovatel je

- oprávněn předat sdělené identifikační údaje Poradci,

- kdykoliv pozastavit činnost Portálu.

7.3 Poskytovatel prohlašuje, že

- není koncovým dodavatelem finančních produktů-Hypoték,

- poskytuje v rámci Portálu prostor pro vyhledávání Hypoték dle kritérií Zájemce.

7.4 Bližší specifikace práv a povinností Makléře a Poradce je zahrnuta ve zvlášť uzavíraných smlouvách.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Ochrana osobních údajů Zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Zájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, PSČ trvalého bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3 Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z uzavřeného smluvního vztahu. Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem a s případným předáním těchto údajů Poradcům.

8.4 Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje sdělit Poskytovateli tak, aby byly správné a pravdivé a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

8.5 Zpracováním osobních údajů Zájemce může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob poskytujících zvolenou službu nebudou osobní údaje Poskytovatelem, bez předchozího souhlasu Zájemce, předávány třetím osobám vyjma případů dle bodu 8.3 těchto VOP.

8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7 Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8 V případě, že by se Zájemce domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9 Požádá-li Zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Komunikace mezi Poskytovatelem a Uživateli, Poradci a případnými třetími osobami probíhá výhradně prostřednictvím emailu, na emailové adrese Poskytovatele
info@hypo-portal.cz.

9.2 Právem rozhodným pro veškeré případné spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu je právní řád České republiky.

9.3 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

9.4 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky VOP vyžadují písemnou formu, přičemž o jejich změně bude objednatel informován prostřednictvím oznámení na Portálu.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2016