phone 602 824 763
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Informace o zpracování osobních údajů společností HypoPortal s.r.o.

Společnost HypoPortal s.r.o., IČO: 05044308,se sídlem Trnitá 500/9, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93271 (dále jen „HypoPortal“), jakožto poskytovatel software, IT řešení a marketingu a provozovatel webového portálu www.hypo-portal.cz, při správě a zpracování osobních údajů svých klientů a spolupracujících osob plně respektuje zásady jejich ochrany a v souladu s platnými právními předpisy níže informuje subjekty údajů o jejich právech, důvodech zpracování a dalších podstatných informací týkající se zpracování osobních údajů.

Společnost HypoPortal se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu s tímto Nařízením přísně dodržuje všechny nastavené postupy.

Pokud se jakákoli část tohoto dokumentu bude zdát nesrozumitelná nebo vyplyne-li potřeba dalšího podrobnějšího vysvětlení některé problematiky související se zpracováním osobních údajů, je možné obrátit se na naši emailovou adresu info@hypo-portal.cz

 

Obsah

1. Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je

2. Rozsah zpracování osobních údajů

3. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány

4. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány

5. Automatizované zpracování osobních údajů

6. Jaká jsou práva subjektu údajů

7. Uplatnění práv subjektů údajů – klientů společnosti HypoPortal

8. Prohlášení o používání cookies

 

1. Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je

Správcem je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektu údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Společnost HypoPortal je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje zájemců o porovnání nabídek hypoték na základě zadaných kritérií a dále pro tyto zájemce zajišťuje možnost zpracování hypoteční analýzy hypotečním specialistou s cílem rychlého a efektivního vyřízení žádosti o hypotéku, případně zájemcům zobrazuje rovněž nabídky některých svých smluvních partnerů, které se vztahují k poskytování různých plnění (např. nabídky realitních zprostředkovatelů, poskytovatelů služeb v souvislosti s vlastnictvím nemovitých věcí či s bydlením atp.).

 

Kontaktní údaje a totožnost správce

Společnost HypoPortal s.r.o., IČO: 05044308, se sídlem Trnitá 500/9, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93271, e-mail: info@hypo-portal.cz, tel.: +420 739 742 805.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u společnosti HypoPortal jmenován. Společnost HypoPortal nemá zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

 

2. Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů

Společnost HypoPortal zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb, plnění zákonných povinností a též k ochraně zájmů společnosti HypoPortal. Shromažďujeme osobní údaje zájemců o naše služby nebo potenciálních zájemců, kteří nám ke zpracování osobních údajů a k oslovení udělili souhlas.

 

Kategorie osobních údajů, které společnost HypoPortal zpracovává

a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa (trvalého) bydliště, podpis, u podnikatelských subjektů IČO a adresa sídla,

b) kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefonní číslo, adresa místa bydliště,

c) sociodemografické údaje (věk, příjmy, splátky úvěru, počet dětí) – tyto údaje společnost HypoPortal zpracovává pouze v případě, kdy si subjekt údajů sám dobrovolně zvolí možnost rozšířených kritérií pro srovnání hypotéky na webovém portálu www.hypo-portal.cz, poskytnutí těchto údajů není povinné a záleží pouze na volbě subjektu údajů, zda má zájem o podrobnější výsledek srovnání hypotéky.

 

Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu

a) pro účely smluvního plnění

- jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů zájemce, který má zájem o služby společnosti HypoPortal, bez poskytnutí údajů není možné smluvní vztah uzavřít ani plnit práva a povinnosti ze smlouvy plynoucí,

- poskytnutí osobních údajů pro účely srovnání a kalkulaci hypotéky na základě zadaných kritérií zájemce je smluvním požadavkem společnosti HypoPortal, bez poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které slouží k jednoduchému ověření identity zájemce pomocí SMS, společnost HypoPortal srovnání či kalkulaci hypotéky neprovede on-line,

- ověřením identity zájemce pomocí SMS je společnost HypoPortal schopna od sebe filtrovat skutečné zájemce o srovnání či kalkulaci hypotéky od neseriózních uživatelů, kteří zahlcují software fiktivními požadavky a zabírají kapacity společnosti HypoPortal, které by jinak mohly být poskytnuty opravdovým zájemcům.

b) zpracování na základě plnění zákonných povinností - společnost HypoPortal zpracovává také osobní údaje, pokud jí tuto povinnost přikazuje zákon.

c) zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti HypoPortal – zejména pro účely obhajoby právních nároků společnosti HypoPortal

 

Zpracování osobních údajů s udělením souhlasu zájemce – za účelem nabídky finančního produktu – hypotéky:

- udělení souhlasu zájemcem je dobrovolné, zároveň však nezbytné, aby jej mohl dále kontaktovat hypoteční specialista (Poradce) za účelem zpracování individuální nabídky, hypoteční analýzy a informování zájemce o finančních produktech – hypotékách dle kritérií zadaných zájemcem do srovnávače / kalkulačky hypoték na webovém portálu www.hypo-portal.cz,

- zájemce má možnost svůj souhlas se zpracováním za účelem nabídky finančního produktu udělit elektronicky po vyplnění formuláře pro srovnání / kalkulaci hypotéky, a to v okamžiku, kdy jsou osobní údaje zájemce verifikovány SMS zprávou,

- na základě uděleného souhlasu pro účely nabídky finančního produktu – hypotéky může být zájemce kontaktován formou e-mailové zprávy nebo telefonicky, další komunikace probíhá dle preferencí zájemce, na e-mailovou adresu může být zájemci následně zaslán odkaz pro sledování stavu jeho žádosti o finanční produkt - hypotéku,

- osobní údaje mohou být za účelem zpracování nabídky hypotéky poskytnuty hypotečnímu specialistovi (Poradci), který má se společností HypoPortal uzavřenou Smlouvu o spolupráci a je oprávněn poskytovat a sjednávat se zájemcem finanční služby,

- bez uděleného souhlasu nemůže být zájemce informován ani kontaktován s nabídkou individuálního hypotečního produktu, nelze s ním o možnostech sjednání hypotéky či jiného finančního produktu jednat, nabídka finančních produktů nemůže být více zpřesňována,

- zájemce může udělený souhlas kdykoli odvolat, a to písemně emailovou zprávou na adresu info@hypo-portal.cz, písemně dopisem na adresu společnosti HypoPortal - Trnitá 500/9, 602 00 Brno, nebo prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách www.hypo-portal.cz.

 

Zpracování osobních údajů s udělením souhlasu zájemce – za účelem nabídky plnění některých smluvních partnerů HypoPortal:

- udělení souhlasu zájemcem je dobrovolné, zároveň však nezbytné, aby jej mohl kontaktovat vybraný smluvní partner společnosti HypoPortal za účelem poskytnutí nabídky, která se vztahuje k poskytování různých plnění, např. nabídky realitních zprostředkovatelů, poskytovatelů služeb v souvislosti s vlastnictvím nemovitých věcí či s bydlením atp. (vše dohromady dále jen „Nabídka“),

- zájemce má možnost svůj souhlas se zpracováním za účelem poskytnutí Nabídky udělit elektronicky po vyplnění formuláře pro srovnání / kalkulaci hypotéky, a to v okamžiku, kdy jsou osobní údaje zájemce verifikovány SMS zprávou,

- na základě uděleného souhlasu pro účely poskytnutí Nabídky může být zájemce kontaktován formou e-mailové zprávy nebo telefonicky, další komunikace probíhá dle preferencí zájemce, na e-mailovou adresu může být zájemci následně zaslán odkaz pro sledování stavu jeho žádosti o plnění poskytované smluvním partnerem společnosti HypoPortal,

- osobní údaje mohou být za účelem zpracování Nabídky poskytnuty pouze smluvnímu partnerovi společnosti HypoPortal, se kterým má společnost HypoPortal uzavřenou příslušnou smlouvu, osobní údaje jsou předávány jednorázově,

- bez uděleného souhlasu nemůže být zájemce kontaktován s Nabídkou, nelze s ním o možnostech sjednání příslušného plnění jednat apod.,

- zájemce může udělený souhlas kdykoli odvolat, a to písemně e-mailovou zprávou na adresu: info@hypo-portal.cz, písemně dopisem na adresu společnost HypoPortal – Trnitá 500/9, 602 00 Brno, nebo prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách www.hypo-portal.cz

 

3. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány

Osobní údaje klientů společnost HypoPortal zpracovává po dobu, po kterou svým klientům poskytuje své služby nebo po dobu trvání smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých závazků z takové smlouvy plynoucích a jinak s ní souvisejících uchovává společnost HypoPortal osobní údaje klientů po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty, atd. a dle obecných i speciálních promlčecích lhůt.

U udělených souhlasů se zpracováním pro účely nabídky finančního produktu je doba uchování osobních údajů 3 roky od udělení souhlasu.

Společnost HypoPortal se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů, v okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je společnost HypoPortal povinna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů, případně vhodným způsobem anonymizovány. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

 

4. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány

Osobní údaje klientů jsou zpřístupněny společnosti HypoPortal jakožto jejich správci, dále pověřeným zaměstnancům společnosti HypoPortal a smluvním zpracovatelům, se kterými má společnost HypoPortal uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě které jsou tito smluvní zpracovatelé povinni osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením. Smluvními zpracovateli jsou zejména hypoteční specialisté, tj. Poradci, poskytovatelé IT služeb, účetní a daňoví poradci.

Osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu za účelem nabídky finančního produktu mohou být v souladu s uděleným souhlasem poskytnuty / předány jinému správci, a to konkrétnímu hypotečnímu specialistovi (Poradci), který má se společností HypoPortal uzavřenou Smlouvu o spolupráci a dle zákona o spotřebitelském úvěru, je oprávněn poskytovat a sjednávat se subjektem údajů finanční služby, anebo za účelem zpracování Nabídky též jinému smluvnímu partnerovi společnosti HypoPortal, který má se společností HypoPortal uzavřenou příslušnou smlouvu.

Společnost HypoPortal svým klientům garantuje, že osobní údaje, které zpracovává na základě uděleného souhlasu za účelem nabídky finančního produktu, resp. Nabídky, nejsou v žádném případě předávány žádným externím call centrům ani marketingovým společnostem zajišťujícím nejrůznější marketingové kampaně, vždy se jedná o konkrétní osobu hypotečního specialisty, která je smluvním partnerem společnosti HypoPortal, či jiného smluvního partnera společnosti HypoPortal.

 

5. Automatizované zpracování osobních údajů

Součástí poskytování služeb společnosti HypoPortal je i automatizované zpracování osobních údajů. Při automatizovaném zpracování osobních údajů jsou používány automatické informační systémy, např. elektronické kalkulačky, software, IT aplikace. Cílem automatizovaného zpracování osobních údajů je rychlé a individuální poskytnutí služby dle specifických požadavků a potřeb klientů.

 

6. Jaká jsou práva subjektu údajů

a) Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů
Každý subjekt údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda je poskytování osobních údajů zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.

b) Právo na přístup k osobním údajům
Právo klienta požadovat od společnosti HypoPortal, jakožto správce, potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má klient, jakožto subjekt údajů, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
Subjekt údajů má právo požadovat od společnosti HypoPortal kopie zpracovávaných osobních údajů.
Při opakovaných a zjevně nepřiměřených žádostech je společnost HypoPortal oprávněna účtovat klientům přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.

c) Právo na opravu osobních údajů
Subjekt údajů má právo žádat, aby společnost HypoPortal bez zbytečného odkladu opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění společnosti HypoPortal.

d) Právo na výmaz osobních údajů
V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů, byl odvolán souhlas ke zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, je společnost HypoPortal na základě Vaší žádosti povinna osobní údaje žádajícího klienta smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má společnost HypoPortal právo si osobní údaje ponechat.

e) Právo na omezení zpracování osobních údajů
Na žádost klienta je společnost HypoPortal povinna omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 Nařízení. V obecné rovině lze toto právo uplatnit v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje odstranit.

f) Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
V případech, kdy klient dojde ke zjištění, že společnost HypoPortal zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta, má právo obrátit se přímo na společnost HypoPortal s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace. Námitky lze vznášet i proti automatizovanému rozhodování / profilování.

g) Právo na přenositelnost údajů
Klient může požadovat, aby jeho osobní údaje, které společnosti HypoPortal udělil, byly předány jinému správci dle požadavku klienta. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li požadavku klienta bránit zákonná či jiná překážka.

h) Právo podat podnět / stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů
S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se klient může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán.

 

7. Uplatnění práv subjektů údajů – klientů společnosti HypoPortal

Jednotlivá práva uvedená v čl. 6 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u správce, společnosti HypoPortal, buď e-mailovou zprávou na adresu: info@hypo-portal.cz nebo písemně dopisem na adresu společnosti HypoPortal - Trnitá 500/9, 602 00 Brno. V případě uplatnění práva na přístup k informacím, práva na výmaz a práva na odvolání souhlasu má subjekt údajů možnost podat žádost též prostřednictvím online formuláře dostupného na webové stránce www.hypo-portal.cz. Pro úspěšné vyplnění formuláře je nutné ověřit identitu žadatele formou ověřovací SMS zprávy, aby údaje o žadateli nebyly poskytnuty cizí osobě.

Žádosti subjektů údajů je společnost HypoPortal povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je společnost HypoPortal oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení společnost HypoPortal subjekt údajů včas informuje.

 

8. Prohlášení o používání cookies

CO JSOU COOKIES

Pro správnou funkci webových stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako tzv. „cookies“, na zařízení, ze kterého návštěvník webovou stránku prohlíží.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení návštěvníka webových stránek v okamžiku, kdy tyto stránky začne využívat. Stránky si tak na určitou dobu mohou zapamatovat preference a úkony návštěvníka, které na nich provedli (např. zapamatování velikost písma, jazyk, přihlašovací údaje a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje návštěvník nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Webový server, který spravuje webové stránky společnosti HypoPortal www.hypo-portal.cz, zasílá na osobní počítač subjektu, který navštíví tyto webové stránky soubory „cookies“, pokud návštěvník přijímání těchto souborů povolil ve svém internetovém prohlížeči. Jedním z důvodů využití souborů „cookies“ je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti webových stránek, přičemž tyto údaje nikdy nejsou spojeny s osobními údaji návštěvníka. Návštěvník má možnost přijímání souborů „cookies“ zakázat ve svém internetovém prohlížeči.

 

JAK SE DĚLÍ COOKIES

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

1) Cookie první strany (first party cookie) - jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.

2) Cookie třetí strany (third party cookie) - jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

1) Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče

2) Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:

1) Technické – tyto cookies jsou potřeba kvůli správnému fungování webu, bezpečnosti, správnému zobrazování na počítači nebo na mobilu, fungujícímu vyplňování i odesílání formulářů a podobně. Technické cookies nelze vypnout, protože by web dál nefungoval správně.

2) Analytické a výkonnostní – analytické a výkonnostní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Čím víc lidí má statistické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky optimalizovat, aby více odpovídaly tomu, co lidé na webu dělají.

3) Personalizované a reklamní - díky použití personalizovaných souborů cookie se vás dokola nebudeme muset ptát na ty stejné informace nebo vám budeme moc nabízet produkty podle vašich zájmů nebo upravovat obsah webu přímo vám na míru. Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom vám mohli připomenout nabídky, které jste si prohlíželi na našich stránkách i jinde na internetu: na Facebooku, na Googlu nebo třeba na Seznamu. Díky tomuto souhlasu neuvidíte více reklam, ale uvidíte hlavně reklamy, které odpovídají vašemu hledání. Souhlas s těmito cookies lze kdykoliv odvolat.

4) Remarketingové – slouží k cílení reklam na uživatele. kteří již na našem webu byli.

5) Konverzní – s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.

 

K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME

Na našem webu používáme tyto cookies:

1) Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.

2) Google Tag Manager - služba slouží pouze pro snadnou správu měřících kódů, sama žádné cookies nepoužívá a nezaznamenává žádná data. Podmínky zpracování dat službou Google Tag Manager.

3) Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC. Podmínky pro zpracování dat službou Google Analytics.

4) Google Ads – první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou Ads.

5) Doubleclick – Třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Display & Video 360 je jednotný, integrovaný nástroj, který týmům pracujícím s kreativami, daty a médii usnadňuje spolupráci na kampaních. Podmínky zpracování dat službou DV360.

6) Sklik – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Podmínky zpracování dat službou Sklik.

7) Facebook Pixel – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou Facebook.

8) Youtube – třetí strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Podmínky zpracování dat službou Youtube.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

 

TENTO WEB POUŽÍVÁ GOOGLE ANALYTICS

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Společnost Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Společnost Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro společnost Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat),
 • user id – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id je používáme řetězec čísel nebo písmen, nikdy nepoužíváme osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.
 • Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

   

  JAK ZAKÁZAT SLEDOVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS

  Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

   

  Dokument je pravidelně aktualizován, datum poslední aktualizace 1. 5. 2022.

   


  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Tímto uděluji společnosti HypoPortal s.r.o., IČO: 05044308, se sídlem Trnitá 500/9, PSČ 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93271 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu:

  a) jméno a příjmení

  b) emailová adresa

  c) telefonní číslo

  d) adresa trvalého bydliště

  e) věk žadatele

  f) měsíční příjem

  g) měsíční splátky úvěru

  h) členové domácnosti

  ch) počet žadatelů

  i) platební historie


  (vše dohromady dále jen „Osobní údaje“)

  za účelem:

  Osobní údaje budou použity za účelem zasílání informací, produktů, služeb, novinek a aktualit týkajících se finančního trhu, tj. newsletterů, a dále ke zpracování nabídky finančních produktů dle kritérií zadaných subjektem údajů do srovnávače / kalkulačky hypoték na webovém portálu Správce http://www.hypo-portal.cz, ke kontaktování subjektu údajů e-mailem či telefonicky a k dalšímu jednání o finančních produktech s hypotečním specialistou.

  Osobní údaje jsou zpracovávány 3 roky a může na základě jejich zpracování docházet k automatizovanému zpracování či profilování.

  Osobní údaje mohou být poskytnuty / předány jinému správci za účelem zpracování nabídky finančního produktu, a to hypotečnímu specialistovi, který má se Správcem uzavřenou Smlouvu o spolupráci a je oprávněn poskytovat a sjednávat se subjektem údajů finanční služby.

  Osobní údaje ad a., b., c. a d. (z adresy bydliště toliko údaj o lokalitě – městu) mohou být poskytnuty / předány jinému správci také za účelem dalších jednání o dodání dalších plnění, zejména služeb od smluvních partnerů Správce, pokud o to subjekt údajů předtím projevil zájem.

  Dále beru na vědomí, že tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně a můžu jej kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu Správce nebo na e-mailovou adresu info@hypo-portal.cz nebo prostřednictvím online formuláře dostupného na webové stránce www.hypo-portal.cz, a to i před uplynutím doby, na níž jsem souhlas udělil/(a). Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu.

  Více informací o zpracování mých osobních údajů je uvedeno v informačním dokumentu, který je k dispozici na webové adrese www.hypo-portal.cz. V případě dotazů týkajících se zpracování mých osobních údajů se mohu obrátit na Správce, a to prostřednictvím emailové adresy info@hypo-portal.cz.