phone 736 784 542
Volejte v po-so: 8-19 hod

ZDARMA propojení na hypotečního specialistu

Propojení se specialistou

Přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2022

Vydáno 30. 1. 2023

Termín pro podání k dani z nemovitých věcí se nachýlil ke konci. Poslední řádný den je úterý 31.01.2023. Pokud nestíháte, není nutné propadat panice. Platí se sice sankce za každý den prodlení, ta se však začíná počítat až od šestého pracovního dne po uplynutí lhůty k podání. Stále tedy máte čas.

Nabytí i úpravy

Obecně se povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí týká všech, kteří v kalendářním roce 2022 nějaký nemovitý majetek v podobě pozemku, domu, bytu či nebytového prostoru nabyli, nově zkolaudovali stavbu, přistavovali či vůbec změnili jeho rozlohu.

Do uvedeného výčtu patří třeba i situace, kdy se z orné půdy učiní stavební parcela. I toto je zásadní informace pro výpočet daňové povinnosti, tedy důvod pro podání přiznání.

Naopak těch, kteří si koupili např. družstevní byt, se z hlediska této nemovitosti daňová povinnost netýká. Nekoupili si totiž byt, ale podíl v družstvu. Samotný byt je pak samozřejmě také předmětem zdanění, ale poplatníkem je družstvo, které následně uhrazenou daň rozpočítává mezi své členy a vystavuje jim předpis k úhradě.

Z hlediska povinné osoby je stěžejní, kdo je vlastníkem dané nemovitosti k 1. lednu roku 2023. U nemovitostí v rámci společného jmění manželů postačí, pokud přiznání podá jen jeden z nich. V případě podílového spoluvlastnictví je pak možné zvolit jednoho společného zástupce, který bude vést danou nemovitost na svém daňovém účtu celou, tedy bude stačit pouze jedno jím podané daňové přiznání. Placení pak může obstarat zástupce nebo každý z podílníků samostatně, ovšem s uvedením variabilního symbolu zástupce.

Speciálním případem jsou situace, kdy bylo řízení o zápisu změny v katastru zahájeno ještě v roce 2022, ale fakticky bylo či bude ukončeno až v průběhu roku 2023. Zde dochází k novému stanovení lhůty, a to do tří měsíců od konce měsíce, kdy k zápisu do katastru došlo.

Na co se často zapomíná je oznamovací povinnost v případě přesně opačné situace, tedy že původní vlastník svou nemovitost prodal, daroval, zkrátka převedl na jinou osobu. Tím totiž jeho povinnosti k finančnímu úřadu nekončí. Ještě jej totiž čeká vypracování sdělení, ve kterém úřad informuje o nastalé situaci a faktickém konci své povinnosti platit daň z konkrétní nemovitosti. Vše je vhodné doplnit i příslušnou dokumentací, jako je výpis z katastru či převáděcí titul (kupní, darovací smlouva apod.). Pokud tak neučiní, hrozí mu vystavení daňového výměru dle informací finančnímu úřadu fakticky známých. Je samozřejmě možné se pokusit domluvit i po vypršení lhůty, na automatické prominutí však není nárok, navíc může úředník vystavit i penále.

Je potřeba pamatovat na to, že finanční úřady jsou rozděleny dle krajů a každé daňové přiznání se vztahuje na nemovitosti v daném kraji umístěné. Pokud tedy např. vlastník prodá dům po babičce a tuto skutečnost oznámí příslušnému finančnímu úřadu, avšak v daném kraji mu stále zůstaly další nemovitosti v podobě parcel s ornou půdou, musí vypracovat nové daňové přiznání.

V případě, že k žádné změně ať už vlastnických či kvalitativních parametrů nemovitosti oproti předchozímu zdaňovacímu období nedošlo, není nutné daňové přiznání znovu podávat. Finanční úřad daň vyměří dle předchozího roku. To platí i v případě, že by se v obci měnil koeficient pro její výpočet (pro snadné zjištění výše koeficientu existují jednoduché webové stránky[1]). Tato informace je naopak finančnímu úřadu známa z jeho úřední činnosti a přepočítání je tak provedeno automaticky.

Přiznání k dani a jeho náležitosti

Územní pracoviště finančního úřadu, kterému je nutné daňové přiznání doručit, se v případě daně z nemovitosti určuje dle polohy nemovitosti, nikoliv dle bydliště povinné osoby. V případě, že je nemovitostí vlastněno více, a každá z nich se nachází v jiném kraji, je nutné podat daňová přiznání zvlášť. Platba se pak provádí za každou nemovitost v daném kraji společně.

Samotné podání je možné provést hned několika způsoby, a to fyzicky na podatelně finančního úřadu, poštou nebo elektronicky. V tomto výběru jsou omezeni vlastníci datových schránek, kteří mohou podání provést pouze elektronicky. Velmi užitečným nástrojem jsou webové stránky finanční správy www.mojedane.cz, na kterých je kromě informací, pokynů i vzorů možné samotné daňové přiznání vyplnit, kdy aplikace hlídá chybovost a daň i sama spočítá. Hotové přiznání je pak možné buď odeslat elektronicky, nebo vytisknout, podepsat a následně fyzicky doručit. U elektronické formy podání je možné využít pro podání Identitu občana, tedy ověření totožnosti skrze elektronický občanský průkaz s čipem, službu MojeID nebo bankovní identitu.

Lhůty se pak počítají procesně, tedy ke splnění povinnosti stačí, když bude do konce ledna přiznání odesláno (elektronicky, poštou).

Pokud by došlo k prodlení, je po šestém pracovním dni za každý následující den vyměřena pokuta 0,05 % z vyměřené daně. Její maximální výše je pak ohraničena 5 % z daně či maximálně 300 tis. Kč. Zajímavostí je, že pokuta za opožděné podání se nevyměřuje, když její výše nepřesáhne 1 tis. Kč.

Co se příloh týká, je vhodné spolu s přiznáním podat i výpis z katastru a zásadní dokument dokládající změnu (např. nabývací titul v podobě kopie kupní či darovací smlouvy). Může to pomoci ušetřit čas oběma stranám.

Na placení je času dost

Samotná daň je splatná až do konce května, chovatelé ryb a zemědělci pak mají splatnost posunutou až do konce srpna. Pokud by byla daňová povinnost vyšší než 5 tis. Kč, je možné platbu rozložit do dvou splátek (první uhradit do konce května, druhou do konce listopadu).

Finanční úřad sděluje finální výši daně a platební instrukce standardně skrze poštovní složenku. Pro zřízení SIPO či mailovou komunikaci je nutné sepsat speciální žádost a tu doručit do konce ledna, respektive u požadavku na elektronický způsob komunikace do 15. března[2]. Při pozdějším oznámení by se změny v komunikaci projevily až v roce 2024.

 

Autor: Vojtěch Hebnar

 


[1] Zdroj: https://adisreg.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_reg/dne/koef/vyhledani.faces

[2] Více zde: https://archiv.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016/informace-k-nove-sluzbe-zasilani-udaju-p-7638